We zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is van bijzonder hoge prioriteit voor het management van Product Imaging Experts. Het gebruik van de internetpagina's van Product Imaging Experts is mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene via onze website speciale bedrijfsservices wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene. De internetpagina's van Product Imaging Experts worden gehost onder de volgende domeinen en hun subdomeinen:primagexp.euproductfoto.studioruditheunis.comproductimagingexperts.comproductimagingexperts.beproductimagingexperts.euproductfotostudio.beprimagexp.beprimagexp.comruditheunis.comDe verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres, telefoonnummer of foto's van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) en in overeenstemming met de in België geldende regelgeving inzake gegevensbeveiliging die van toepassing zijn op Product Imaging Experts. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van de rechten die zij hebben.Als verwerker heeft Product Imaging Expertstalrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via onze websites worden verwerkt, te waarborgen. Op internet gebaseerde gegevenstransmissies kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, dus absolute bescherming kan mogelijk niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.1.DefinitiesDe gegevensbeschermingsverklaring van Product Imaging Experts is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie toelichten.In dit privacybeleid gebruiken wij, onder meer, de volgende termen:a)Persoonlijke GegevensPersoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatorzoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.b)BetrokkeneDe betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.c)DataverwerkingDataverwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op een groep van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.d)VerwerkingsbeperkingVerwerkingsbeperking wordt bekomen door middel van het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens, met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.e)ProfileringProfilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen betreffende de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.f)PseudonimiserenPseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.g)VerwerkingsverantwoordelijkeDe verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.h)VerwerkerDe verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namensProduct Imaging Experts verwerkt.i)OntvangerDe ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.j)DerdenDerden zijn een natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, instanties die niet de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.k)ToestemmingToestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben .2.Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijkeDe verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:Product Imaging ExpertsBoseind 263910 PeltBelgiëTelefoon: +32-476-405944 E-mail: privacy@primagexp.euHoofdwebsite: https://www.primaexp.eu3.CookiesDe internetpagina's van Product Imaging Experts maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van het unieke cookie-ID.Door het gebruik van cookies kan Product Imaging Experts de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft, bijvoorbeel, geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website vanuit het cookie dat wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

You may also like

Back to Top